45/6 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท, 10400
02 2792831, 2792834, 2793524, 089 1997370